maanantai 20. huhtikuuta 2015
Mental Management Tavastia
-    työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin avuksi

Mental Management on uusi tapa kohdata työelämän vaatimukset. Jotta energiataso ja innostus pysyisivät yllä alituisesti muuttuvissa työtehtävissä, tarvitaan kahta apuvälinettä: rentoutumisen taitoa ja uudelleen määrittämisen taitoa.

Mental Management - koulutuksissa ja prosessikonsultaatiossa annetaan konkreettisia työkaluja näiden taitojen monipuoliseen kehittämiseen ja käyttöön.


Mental Management Tavastian mallin on kehittänyt FT Rita Ahvenniemi oman väitöskirjatutkimuksensa pohjalta (2014) http://bit.ly/1F5k2Pl.
 Menetelmän uudenlaisiin työtapoihin kuuluu rentoutuminen, 
uudella tavalla ajattelu, jossa

ollaan pikemminkin tavoite- kuin tehtäväorientoituneita.
Uudenlaisella menetelmällä saadaan voimaa kohdata arjen haastavia muutostilanteita ja valmiuksia ajatella asioista uudella tavalla. Uuden ajattelutavan myötä työntekijöille tulee voimavaroja kehittää sekä lisätä osaamistaan ja jakaa sitä yhteisössä laajemmin. Myös työn tuottavuus lisääntyy työhyvinvoinnin myötä tehokkaammin työtä tehdessä.   

Howard McClusky kehitti jo 1960-luvulla teorian siitä, miten työn velvollisuuksien on oltava sellaisessa suhteessa työntekijän voimavaroihin, että työntekijän käyttöön jää tietty marginaali, jota kutsutaan pelivaraksi. 
Tämän menetelmän lähtökohta on, että pelivaran luominen edellyttää jonkinlaista uutta ajattelutapaa. Tavoitteena on, että työntekijä oppii muuntamaan ajatusmalliansa työn velvollisuuksista (muutospaineet, tulosodotukset) ja omista voimavaroistaan (vahvuudet, tehokkuususkomukset) sellaisiksi, että näiden suhde jättää hänen käyttöönsä jaksamista edistävän pelivaran.  Hän luo näin työtehtävilleen uusia merkityksiä eli uudelleen määrittelee ne.  


Mental Management Tavastia prosessikonsultaatio;
Uusien ajatusmallien omaksuminen ilman ammattilaisen apua on lähes mahdotonta. Ensimmäinen askel henkilöstön Mental Management  -kouluttamisen aloittamiseen on haastattelu, joka tehdään kahdenkesken. Työntekijöillä on usein hiljaista tietoa, jota työnjohto ei välttämättä edes tiedosta. Kun tätä hiljaista  tietoa hyödynnetään syntyy voimavara, jota voidaan käyttää työympäristön hyvinvoinnin parantamiseen. Ammattilaisen etuna yrityksen henkilöstön Mental Management –koulutuksessa on ulkopuolisuus, sillä ulkopuolisella on aina tarjota uusi näkemys erilaisesta perspektiivistä. Yksilöhaastatteluiden jälkeen haastatteluissa esiin nousseita asioita käsitellään yhdessä työyhteisössä. Näissä tapaamisissa varmistetaan, että henkilöstöltä nousseet muutokset ja parannusehdotukset tulevat tapahtumaan. Parhaiten ajatusmallit muuttuvat, kun työntekijät pääsevät itse soveltamaan yksilöhaastatteluissa esille tuomiaan muutoksia käytäntöön. Näin opitaan tekemään työtä uudella tavalla. Yrityksen Mental Management –koulutus johtaa paitsi siihen, että henkilöstön ajatusmallit muuttuvat, mutta myös siihen, että henkilöstö kokee voimaantuvansa. Koulutuksen myötä henkilöstö muuttaa ajatusmalliaan työn vaatimuksista ja omista vahvuuksistaan niin, että vahvuudet nousevat suurempaan rooliin kuin työn haastavuus. 

Avoin seminaarisarja: Mental Management

Ajatus- ja toimintamallien muuntelu 29.9.15 – 15.3.16
Mental management on uusi tapa kohdata (työ)elämän vaatimukset. Jotta ihmisen energiataso jainnostus pysyisivät yllä alituisesti muuttuvissa työtehtävissä, tarvitaan kahta apuvälinettä:rentoutumisen taitoa ja uudelleen määrittämisen taitoa. Mental management -koulutuksessa annetaan konkreettisia työkaluja näiden taitojen monipuoliseen kehittämiseen ja käyttöön.

SEMINAARIT SYKSYLLÄ 29.9. – 10.11.2015
Ti 29.9. klo 12.30 – 16.00: Mental Management: lähtökohdat, perustyökalut
Ti 6.10. klo 12.30 – 16.00: Ongelmatilanteiden tarkastelu, viestintä
Ti 20.10. klo 12.30 – 16.00: Neuvottelu ja asioiden pilkkomisen taito (”chunking”)
Ti 27.10. klo 12.30 – 16.00: Itsetunto ja minä-kuva
Ti 3.11. klo 12.30 – 16.00: Oppiminen ja muutosvalmius
Ti 10.11. klo 12.30 – 16.00: Motivointi

SEMINAARIT KEVÄÄLLÄ 19.1. – 17.3.2016
Ti 19.1. klo 12.30 – 16.00: Esiintymispelko hallintaan
Ti 26.1. klo 12.30 – 16.00: Oman elämänsä johtaminen (myös painonhallinta-osuus)
Ti 2.2. klo 12.30 – 16.00: Ei halutusta tavasta eroon ja uuden tavan muodostaminen
Ti 9.2. klo 12.30 – 16.00: Toivomuksen järjestelmällinen toteuttaminen
Ti 8.3. klo 12.30 – 16.00: Positiivisesta ajattelusta positiiviseen toimintaan
Ti 15.3. klo 12.30 – 16.00: Valinnan tekemisen taito ja uudessa suunnassa pysyminen

Lisäseminaari ti 12.4. klo 14.15 – 17.00: Pukeutuminen ja eleet vakuuttavuuden tukena.
Vierailevana luennoitsijana Image Professional Isa Karlsson

Paikka: Ammattiopisto Tavastia / Aikuiskoulutus
Hattelmalantie 25, Hämeenlinna
I-rakennus, Punaportti 2. kerros, luokka 218

Kouluttaja: Rita Ahvenniemi (www.training.fi) sekä vierailevat luennoitsijat

Hinta: 50 € / kerta, jos ilmoittautuu kaikkiin kevään tai syksyn moduuleihin.
60 € / kerta, jos ilmoittautuu vain johonkin yksittäiseen moduuliin.

Lisätietoja Menta Management Tavastiasta; 
Rita Ahvenniemi 044 015 0649; 050 55 33 567; rita.ahvenniemi@kktavastia.fi

Ilmoittautuminen: 
https://www.kktavastia.fi/ammattiopisto-aikuiset/koulutukset/taydennyskoulutus/